بشکه

barrel

واحد بشکه سازي توسعه نفت هرمزان براي تولید بشکه هاي 180 و 150 کیلوگرمى قیر، جنب واحد قیرسازي این شرکت احداث گردیده است. این واحد داراي دو خط تولید هریک به ظرفیت 2500 بشکه در روز مى باشد و بشکه هاي تولیدي پس از تست نشتى و رنگ آمیزي به محوطه ذخیره سازي منتقل مى گردند. عملیات مظروف سازي در واحد بشکه پرکنى که داراي سه خط و سه بازوي متحرك ، با ظرفیت هر خط 5500 بشکه در روز است ، انجام مى گیرد ، به نحوي که قیر تولیدي در واحد قیرسازي به چند مخزن میانى در مجاورت بازوهاي بارگیري منتقل واز طریق این بازوها براي پر کردن بشکه ها استفاده مى شود.