واحد تحقیق و توسعه

Research and Development

واحد تحقیق و توسعه شرکت توسعه نفت هرمزان به منظور فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشى در حوزه های فرآیند تولید و محصول براي ایجاد بهبود در کیفیت محصول مطابق با استانداردهای معتبر بین المللى ، کاهش آلودگى های محیط زیستى ، ارتباط با دانشگاه ها ،موسسات تحقیقاتى و مدیریتى براي ارتقاء دانش و تکنولوژی متشکل از متخصصین و کارشناسان مجرب مشغول به فعالیت میباشد.

  • بهینه سازي و بهبود فرآیندهاي تولید
  • High Tech تولید محصولات
  • افزایش حجم تولید