تحقیق و تو سعه R&D

واحد تحقیق و توسعه شرکت توسعه نفت هرمزان به منظور فعالیت هاي تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه هاي فرآیند تولید و محصول براي ایجاد بهبود در کیفیت محصول مطابق با استانداردهاي معتبر بین المللی ، کاهش آلودگی هاي محیط زیستی ، ارتباط با دانشگاه ها ، موسسات تحقیقاتی و مدیریتی براي ارتقاء دانش و تکنولوژي متشکل از متخصصین و کارشناسان مجرب مشغول به فعالیت میباشد.

بهینه سازي و بهبود فرآیندهاي تولید
تولید محصولات High Tech
افزایش حجم تولید