عملیات لجستیک

Logistics operations

واحد بازرگانى شرکت نفت هرمزان با استفاده از پرسنل حرف هاى و مجرب و با بهر هگیرى از سیستم لجستیک کارا و ارتباط قوى با پیمانکاران حمل و نقل داخلى و خطوط کشتیرانى بی نالمللى عملیات بازاریابى و فروش محصولات را در بازارهاى داخلى و خارجى مطابق قوانین اینکومتر انجام داده و خدمات مطلوبى به مشتریان ارائه م ىدهد