فلکسى تانک

flexi tank

شرکت توسعه نفت هرمزان با اتکا به دانش فنى و تجربه پرسنل خود توانسته است براي اولین بار در قاره آسیا محصولات قیرى را به صورت فلکسى بارگیري نموده تا به سادگى و در حجم هاي 20 مترمکعبى با استفاده از کانتینرهاي 20 فوت به سرتاسر نقاط دور و نزدیک صادر نماید. واحد پرکن فلکسى شرکت توسعه نفت هرمزان با ظرفیت 1000 تن در روز طراحى و ساخته شده است و هم اکنون در حال صادرات به کشورهاي آسیاي جنوب شرقى مى باشد.