مدیریت

فرشید فلاح

CEO

مدیر کل

داخلی: 555

555**

همراه: 555 **

دفتر تهران / طبقه 5 / واحد مدیریت

manager@hormozan.com

@

شیوا شهبازی

مسئول دفتر مدیرکل

داخلی: 501

501**

همراه: 501 **

دفتر تهران / طبقه 5 / واحد مدیریت

آیناز سرلک

مسئول دفتر

داخلی: 502

502**

همراه: 502 **

دفتر تهران / طبقه 5 / واحد مدیریت

پریناز تقی بیک

مسئول دفتر

داخلی: 503

503**

همراه: 503 **

دفتر تهران / طبقه 5 / واحد مدیریت