بازرگانی

کسری شیرازی

Commercial Manager

مدیر بازرگانی

داخلی: 470

470**

همراه: 470 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 7

kasra@hormozan.com

@

آرزو مصطفوی

سرپرست بازرگانی

داخلی: 471

471**

همراه: 471 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 7

نیلوفر رحیمی

کارشناس بازرگانی

داخلی: 472

472**

همراه: 472 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 7

پریا ارباب زاده

کارشناس بازرگانی

داخلی: 473

473**

همراه: 473 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 7

آیدا حاتمی

کارشناس بازرگانی

داخلی: 474

474**

همراه: 473 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 7

میعاد هفت لنگ

کارشناس بازرگانی

داخلی: 476

476**

همراه: 476 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 7

نازنین پیل پور

کارشناس بازرگانی

داخلی: 477

477**

همراه: 477 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 7

هانیه حسینی

کارشناس بازرگانی

داخلی: 478

478**

همراه: 478 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 7