ارزش های سازمانی

  • ایمنی و کیفیت زندگی کارکنان
  • همکاری و کار گروهی
  • تعالی سازمانی و بهبود مستمر
  • مشتری مداری
  • کارآفرينی، اثر بخشی و اشتغال آفرينی پويا
  • آراستگی سازمانی
  • مسئولیت پذیری اجتماعی
  • حفظ محیط زیست
  • تصمیم سازی مبتنی بر مطالعه و تحلیل.