مدیریت ارتباط با مشتریان

شرکت پترو صنعت هرمزان بهبود و ارتقای سطح رضایت مشتریان و ارایه خدمات هرچه بهتر از طریق ایجاد تعامل و ارتباط مستمر و پایدار ایجاد گردیده است. شایان ذکر است مشتریان مجموعه میتوانند با تکمیل فرم های مربوطه مندرج در وبسایت و ارتباط با واحد CRM ، شرکت پترو صنعت هرمزان را از نقطه نظرات ، انتقادات و پشنهادات خود در بهبود خدمات کمک شایانی به این مجموعه نماییند

شرکت پترو صنعت هرمزان بهبود و ارتقای سطح رضایت مشتریان و ارایه خدمات هرچه بهتر از طریق ایجاد تعامل و ارتباط مستمر و پایدار ایجاد گردیده است. شایان ذکر است مشتریان مجموعه میتوانند با تکمیل فرم های مربوطه مندرج در وبسایت و ارتباط با واحد CRM ، شرکت پترو صنعت هرمزان را از نقطه نظرات ، انتقادات و پشنهادات خود در بهبود خدمات کمک شایانی به این مجموعه نماییند