واحد بازرگانی

واحد بازرگانى شرکت پترو صنعت هرمزان با استفاده از پرسنل حرف هاى و مجرب و با بهر هگیرى از سیستم لجستیک کارا و ارتباط قوى با پیمانکاران حمل و نقل داخلى و خطوط کشتیرانى بی نالمللى عملیات بازاریابى و فروش محصولات را در بازارهاى داخلى و خارجى مطابق قوانین اینکومتر انجام داده و خدمات مطلوبى به مشتریان ارائه میدهد.