فناوری و اطلاعات

پژمان اسکندری

مدیر داخلی/ مدیر فناوری و اطلاعات/ سرپرست روابط عمومی

داخلی: 310

310**

همراه: 310 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 6

pejman@hormozan.com

@

زهرا فولادی

کارشناس فناوری و اطلاعات

داخلی: 311

311**

همراه: 311 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 6

نسرین رستمی

طراح گرافیک

داخلی: 312

312**

همراه: 312 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 6

سارا یوسفی

طراح سایت

داخلی: 313

313**

همراه: 313 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 6

فنی و مهندسی

کیوان دباغی

Head of Engineering Department

مدیر فنی و مهندسی

داخلی: 330

330**

همراه: 330 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 6